Lionel Messi: Người Argentina giản dị nhất trong thế giới phù hoa (Kỳ 2)

Lionel Messi: Người Argentina giản dị nhất trong thế giới phù hoa (Kỳ 2)

15 giây
Lionel Messi, một biểu tượng thể thao nhưng lại chọn cách sống ẩn dật khác hẳn với những người đồng nghiệp nổi tiếng khác.