"Tuyển Việt Nam là một tập thể có tinh thần đồng đội"