Xúc phạm Donald Trump, Maradona kết thúc giấc mơ Mỹ