Xoay chuyển tình thế, M.U gửi đề nghị mua 'Neymar 2.0'