Xác nhận! M.U hành động quyết liệt, De Gea có thể khăn gói khỏi OTF