Vượt Trung Quốc, Indonesia bỏ xa Thái Lan về giá trị