Vừa nhập tịch, sao tuyển Indonesia mong muốn 1 điều