Vợ Di Maria: "Mày ngu hay mày được trả tiền để làm vậy?"