Việt Nam đấu Indonesia, Hùng Dũng chỉ ra điểm thuận lợi