"Việt Nam đã vươn tới đỉnh cao rồi tụt dốc trong 1 năm"