"Tuyển Việt Nam không xây dựng được lối chơi của chính mình"