Tuyển Đức công bố mức tiền thưởng tại World Cup 2022