Tương lai nào cho một số trụ cột sắp hết hợp đồng với Liverpool?