Tương lai nào cho các ĐT Việt Nam khi vắng bóng thầy Hàn?