Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar