'Từ chối Liverpool, Bayern là quyết định tồi tệ của Alonso'