Cascarino chỉ ra thương vụ tốn 80 triệu bảng, không hiệu quả của M.U