Toney coi như ra đi, Arsenal và Chelsea "mở cờ trong bụng"