"Tôi đã nói rồi, CĐV Arsenal không biết họ sẽ nhận được điều gì"