Thương vụ chuyển nhượng khôn ngoan của M.U xuất hiện từ 2 năm trước