Thomas Zilliacus là ai, có giàu có như giới chủ Qatar?