Thiếu tiền đạo giỏi, báo Indonesia chỉ ra nguyên nhân