Thế lực mới đề nghị đối thủ hợp lực, chống lại nhà Glazer