Thái Sơn: “Việt Nam chỉ thua đáng tiếc ở tình huống cố định”