Tây Ban Nha bỏ “số 9” để sống với tinh thần David Silva