Tấn công áp đảo, Man City diệt gọn Sheffield United