Sự thay đổi vai trò của Mac Allister giúp Liverpool bay cao