Sự bối rối của MU trên thị trường chuyển nhượng khiến họ thảm hại