Số phận Công Phượng được định đoạt; Hà Nội xem xét chọn sân 500 tỷ