Shin Tae-yong: Indonesia không thắng Việt Nam bằng may mắn