Sau tất cả, Southgate đã giải phóng mũi nhọn sắc bén của Tam Sư