Sao thất bại ở Chelsea được chào hàng cho Newcastle