Sao Hàn Quốc hoàn tất nghĩa vụ quân sự trước khi sang MU