Sao HAGL chói sáng, Việt Nam thắng Mông Cổ ngày ra quân