Sao Arsenal phản ứng bất ngờ với tin chuyển đến Newcastle