Sân đấu huyền thoại chứa 50.000 chỗ bị bỏ hoang sau 20 năm