Saliba sẽ có tiếng nói quyết định trong thành công của Arsenal