"Ronaldo đến Atletico Madrid là kịch bản vô lý nhất"