Romano: "Arsenal xác định mục tiêu này từ 2 năm trước"