Rao bán hàng loạt, Barcelona quyết thu về 200 triệu euro