Quyết định đột ngột, Man Utd vừa gây ra tổn hại nặng nề trên TTCN