Pique tận hưởng cuộc sống, Joan Laporta chắc ghế chủ tịch Barcelona