Phạm Đình Duy chấn thương trước ngày lên tuyển Việt Nam