"Ông ấy không quá trẻ để bồng bột, cũng không quá già để bảo thủ"