Olympic Việt Nam gạt buồn, đội mưa tập chờ đấu Saudi Arabia