Olympic Việt Nam đấu Saudi Arabia: Mục tiêu cần hoàn thành