Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động với Hendrio và Rafaelson