Ngoại binh tỏa sáng phút 90+5, Bình Định thoát thua Hải Phòng