"Nếu khởi đầu theo cách này, Chelsea đã có thể tranh Top 4"