M.U thua liểng xiểng, Ten Hag liền chốt 2 tân binh mang về OTF